(BGĐT) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của hai huyện Lục Nam và Hiệp Hòa.

Theo đó, năm 2022 tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện Lục Nam là 51.038,85 ha, đất phi nông nghiệp 9.677,70 ha, đất chưa sử dụng 146.52 ha.

Tổng diện tích đất nông nghiệp huyện Hiệp Hòa là 13.515,45 ha, đất phi nông nghiệp 7.031,94 ha, đất chưa sử dụng 52,26 ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lục Nam và Hiệp Hòa có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Ảnh minh họa

Đối với việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể Sở TN&MT trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở TN&MT có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Lục Nam và Hiệp Hòa trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.